کابل شبکه و انواع ان

كابل شبكه

 نوع كابل انتخابي شما بطور مستقيم به توپولوژي شبكه تان وابسته است.

كابل شبكه، رسانه اي است كه از طريق آن، اطلاعات از يك دستگاه موجود در شبكه به دستگاه ديگر انتقال مي يابد.

انواع مختلفي از كابلها بطور معمول در شبكه هاي LAN استفاده مي شوند.

در برخي موارد شبكه تنها از يك نوع كابل استفاده مي كند، اما گاه انواعي از كابلها در شبكه به كار گرفته مي شود.

غير از عامل توپولوژي، پروتكل و اندازه شبكه نيز در انتخاب كابل شبكه مؤثرند.

آگاهي از ويژگيهاي انواع مختلف كابلها و ارتباط آنها با ديگر جنبه هاي شبكه براي توسعه يك شبكه موفق ضروري است.
امروزه سه گروه از كابل‌ها، در ايجاد شبكه مطرح هستند:

  1. كابل  Coaxial

  2.  کابل Twisted Pair که به ان tpمی گویند

  3. كابل فيبر نوري

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0